Monday, March 31, 2003


هرگز نمِيرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريده عالم دوام ما
"حافظ "


ساده رفت !ا " مارتين " بيچاره در اثر يک تصادف خيلی ساده رفت :-( ا ون هم رفت ! اصلا ديگه کی مونده؟ از وقتی يادم مياد داستان همين بوده ! سال 60 بهترين دوستانم اعدام شدند ...کيوان ؛ مازيار، آ زيتا ، مجِيد ، کيهان ، سعيد ،ويدا ، سوزان ، مريم ،هلن و ..انگار پوست کلفت و جون سخت گروه منم !چه دوستانی... عقايد متفاوت ولی " آرمان مشترک" از ما بهترين دوستها رو ساخته بود همگی در سنيـن نوجوانی و شور و حال ...افسوس که پر پرواز رو شکستند... حالا بازم منم اينوردنيا...انگاری " مرگ " از همه چيز فراگير تره ... مارتين ديگه يکشنبه ها نمِياد تنيس !ديگه صدای خنده های بلند اون توی بار محل{پاتوق ما الکلی ها !} بگوش نميرسه ...تازه از اسکی برگشته بوديم و هنوز خوشحال بود از اينکه کلی آفتاب گرفته و سوخته ... راستی حالا تکليف ها چيه ؟ چقدر ديگه بايد صبر کنم تا دوباره مارتين بياد واکيپ کامل بشه و بازهم باهم چرخ سواری کنيم تا " پارِيس " ؟ مارتين رفت و صدای خندها شو برای ما گذاشت... توی تظاهرات ضد جنگ 2 هفته ديگه در لندن، از همين حالا جاش خالی است... چند روزی ميشه که اين شعر" شاملو "توی ذهنم بالا و پايين ميره " ما بی چرا زنده گانيم " ...


Wednesday, March 26, 2003


" Shame on you Mr. BUSH !!! "


اين نوشته بر گرفته از وبلاگ " هادی خرسندی "
شرم بر تو آقاي بوش
کيف کردم از « مايکل مور » در مراسم اسکار که گفت « شيم آن يو مستر بوش » شرم بر تو باد آقاي بوش ...
حرف هايش را براي بوش نقل کرده اند. پرسيده اسکار کدومه؟ برايش توضيح داده اند. پرسيده مايکل مور کيه؟ برايش توضيح داده اند. پرسيده شرم چيه ؟ .... هنوز دارند برايش توضيح ميدهند .
Monday, March 24, 2003

برای خواندن آخرين اخبار جنگ بر عليه عراق به زبان فارسی اين بولتن خبری رو هرروز بخونيد
تمام کانالهای تلويزيون دارن مدام اخبار های سانسور شده " بوش & بلر " پسند
بخورد ملت ميدهند و کلماتی مثل ، خون ، بمب ، مرگ ، فاجعه ، دختر خردسال بی پناه ، جورج بوش ، صدای وحشتناک فرود اومدن بمب در تاريکی شب ، تونی بلر ، ديکتاتور ، صدام ، 1ملِيون کودک کشته شده عراقی طی دهسال اخير ، تحريم اقتصادی ، بازهم ويرانی ، با زسازی به روش آمريکائی - انگليسی و ...آرامش و امانم را برده اند !Saturday, March 22, 2003


give PEACE a CHANCE


10 Reasons to Oppose the War with Iraq


United for Peace


Friday, March 21, 2003
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پِير دگر باره جوان خواهد شد
ارغوان جام عقيقی به سمن خواهد زد
چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد

"حافظ"


Thursday, March 20, 2003آخرش " جورج بوش " و " تونی بلر " جنگ رو شروع کردند حتی منتظر UN هم نشدند باشعار WE CAN , SO WE WILL حمله به عراق رو شروع کردن . و بازی جنگی شروع شد !!!
برای ديدن اين بازی و شرکت دراون اين لينک رو ببينيد پس از انتخاب کاراکتر دکمه Continue را پرس کنيد! برای ماها شايد در حد همين GAME باشه ولی برای کودکان عراقی فاجعه و.....
Wednesday, March 19, 2003


بهاران خجسته باد


بازم زمستون رفت و بهار نرمک نرمک با هزاران غنچه و شکوفه از راه ميرسد...
سراومد زمستون...شکفته بهارون...
بهترِ ين نغمه بهاری که پِيدا کردم رو در اين لينک ببينيدMonday, March 17, 2003

و ناگهان چه " زود " " دير" ميشود
و ميدانم که " نوروز " با هزاران نفس
- در راه است -
و دوباره " عيد "
- با رقص ماهيها -
در بهاری ديگر به کنار ما مي آيدFriday, March 14, 2003
پائيز سال 60 اوين- تهران Flash Back
" اوِين "
يکی از روزهای سرد پائيز، همان روزی که به قدرت سرما پی بردم !
قدرت سرما آخرين کشفم بود !
و سرما تا اعماق استخوانهای له شده ام نفوذ کرده بود
واين من بودم بدون هيچ قدرتی؟
نه !
اين من بودم با تمام قدرت
قدرت مقا ومت در برابر سختيها و زشتيها
آری
آنروز صبح وقتی که با نعره ای از خواب پريدم
چشمانم بروی سقف ديگری باز شد
ديوار ها همه پنجره بودند و دری که بسوی رهائی باز ميشد ،بسته بود
دری آهنين با سوراخی مشبک برای پوزه زندانبان !
و انگار که ساليان دراز باز نشده بود
زمين بوی نفرين ميداد و مثل ياس و دلمردگی سرد بود
آنقدر سرد بود که از زِير جامه خونين که به تنم چسبيده بود ، دائم نيش ميزد
چشمانم از ذرات تاريکی پر بودند و ذوق ذوق ميزدند
وزبانم از طعم هوای مانده و خون ماسيده کامم را مثل زندگی در خفقان تلخ کرده بود و ميخراشيد!
نميدانم سرم بود که ميچرخيد يا که سقف بي روزن تاريک ؟
هرچه بود، تنگ بود از صداهائی که در گوشم زنگ ميزدند
مثل اينکه چاق شده بودم ، يا که ديوارها بهم نزديکتر شده بودند ويا هر دو
مثل مرده ای باد کرده در گوری تنگ!
بهتر ! درد هست ولی سرما کمتر!!! و احساسی که همه چيز در اين نزديکيهاست
همه چيز
وحشت ، تاريکی ،خيانت ،مقاومت و سکوت
گاهگاهی صدائی چون ضجه جغد که صدای زندانبان بود از آنسوها که دوزخ بود
توی تارِيکی و سکوت وحشت آور مطلق ، مثل مار ميلغزيد در گوشهای من!
ملحدشماره .... آماده برای اعدام ...
ودر پس ان قهقهه سهمگينی که ديوارها را ميلرزاند
و اين آغاز هر صبح بود که چشمهای ما را بروی تارُيکی ميگشود
وسقف چقدر نزديکتر شده بود

...
مردکی بد آواز با نعره های جان خراش نام "خدا " را تکرار ميکرد
مثل اينکه "اذان " ميگفت ، هر چه بود " خدمت خدا " ميکرد؟!
شغالی بود در لباس زندانبان بر بلندای ديوارهای سر به فلک کشيده
در پرتو گردان نور وحشت انگيز
در گرگ وميش ابر آلود بامدادی
تا به نزديکی "خدا " !!! ايستا ده بود، " الله اکبر " خدا بزرگ است !!!
...
پشت در ضجه جغد نزديکتر ميشد

نزديک و نزديکتر
و در گوشم مثل رعشه ای مپيچيد
قطار سريع السير و بی بازگشت
" اوين جهنم " آماده حرکت است
زندانی ملحدشماره .... آماده برای اعدام ...!
ودر پس ان قهقهه سهمگينی که ديوارها را ميلرزاند
واين همه روزهای در زندان است...
چه روزهائی..
روزهای آموختن و فراگيری و بسان " پولاد آبديده " شدن
روزهائی که خاطرات آنها را با خود تا اعماق گور خواهم برد
روزهائی که مسير " زنده گی ام " را عوض کردند!
روزهائی...
و اين روزها همه در "زندان" اتفاق مي افتندWednesday, March 12, 2003


STOP THE WAR COALITIONIt now looks likely that “ George W Bush “ and Tony Blair are intent on going to war very soon
Sadly “ Tony Blair “ government is getting closer to “ George W. Bush “ day by day !!! What about the public’s opinion ? Tony Blair was interviewed on the ITV Channel the program called “ countdown “ and few members of public were invited to ASK him any questions they like about “ THE WAR “ but it’s seems to me that “ TONY “ has made up his mind & regardless of what ever questions they asked, he kept repeating the “ SAME ANSWER”
The above picture will summers him up !!!

Tuesday, March 11, 2003


من از گذشته های کودکانه ام
و کوچه باغ خاطرات
به نرمی گذشت يک بهار
-گذشته ام-
ترا که کودکانه مانده ای هنوز
ميان باغ خاطرات
- جا گذاشته ام -Monday, March 10, 2003بدنبال خويش ميگردم
در ازدحام شهرهای نا آشنا
در وازه های نا آشنا
در خستگی و تنهائی خانه
پوسيدگی ايام
و تاريکی شبها
در مستی و بوسه های سرد خيابانها
در دستهای غريبه ها
در انتظار يافتن تکه ای ، يادی ...
در فرياد خويش
در جستجوی خويش ميگردم
در ازدحام شهر های نا آشنا

Sunday, March 09, 2003نميدونم اينو کی و کجا خوندم ولی ميدونم که باهاش موافقم !

"يک مرد عشق را پاس ميدارد, يک مرد هر چه را که ميتواند به قربانگاه عشق می آورد,آنچه فداکردنيست,فدا ميکند,آنچه شکستنيست ميشکند,آنچه را که تحمل سوز است,تحمل ميکند اما هرگز به منزلگاه دوست داشتن به گدايی نمی رود ..."
Saturday, March 08, 2003

8 March International Women's Day

See this Link for more detail on 8th Marchروز زن بر تمامی زنانی که دغدغه يک دنيای بهتر " آرامش دنيای زنانه " آنها را بر هم زده " مبارک باد " برای رسيدن به تساوی کامل حقوق زن و مرد هنوز راه بسيار درازی در پيش داريم...دوشاش دوش به پيش رويم ... " ما " پيروز ميشويم...
.سروده ای از " شير زن قهرمان " مرضيه اسکويی " بنام " افتخار " را تقديم تمامی زنان آزاديخواه جهان ميکنميکی ديگه از " شاهکارهای " ملاهای حاکم بر ايران ... کی بود اين دورو ورها دنبال " آخوند اصلاح طلب
" می گشت ؟ بازم بريد رای بدهِيد تا " دم " آقازاده ها " کلفت تر بشه ...هنوز "چند تائی آزادی خواه " تو دنيا هست..... پس يعنی ...آهان ..جوخه های ترور آخوندها دارن بازم با "مغزهای کوچِيک " نقشه های بزرگ برای نابودی " ته مونده " انسانيت ميکشند !!
خبر را در اين لينک ببينيد .Friday, March 07, 2003
در اين لينک ببينيد “ Shoot The Dog “ رو بنام George Michael حتما ويديوی
جمعی از هنرمندان بر عليه " جنگ بوش " اقداماتی انجام داده اند


I WANT TO BREAK FREEThursday, March 06, 2003لعنتی ،
اين فصل و غزل غمناک
تا نا کجا آباد ميبرد مرا
ناتوانم ،
و نيز می دانم
که اگر پيش روم
يا اگر برگردم
آخر قصه يکی است
چه کنم؟
نمی دانم !!!
Wednesday, March 05, 2003

در اين چند روز اخير با چندين دوست مکاتبه ای مقيم ايران و چند تن خارجه نشين بحثهائی پيرامون " شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات !!"داشتم { چه انتخاباتی که نماينده گان واقعی اقشار زيادی از مردم حتی حق کانديد شدن هم ندارند...} بماند ! انتخابات در " ولايت فقيه " بهتر از اين نميشه . اين چند سطر رو برای جمع بندی مينويسم دوستان و کسانی که به " هر علتی " در رای گيری " آخوندها شرکت کرديد.... من معتقدم هر شخصي مسئول اعمال خودش هست .اصولا عادت به تهمت زدن ندارم.پس شماهارا" جيره خوار و مزدور " نمي دانم اما نمتوانم با هيچ منطقي راي به "دشمنان قسم خورده " مردم را تائيد کنم.....منهم در زمان انقلاب ۵۷ پسرکي بيش نبودم ... اشتباه پدرانمان را تکرار نکنيد...بين "بد " و "بد تر " فرق زيادي نيست... سرنگوني نظام استبداد "راه رهائي است" نه تقويت جناحي ديگر از نطام استبداد ي ولايت فقيه..... روزي به اينکه احساساتتان را به بازي گرفته اند خواهيد رسيد .... هميشه توی صحبت در مورد آخوندها مقايسه با هيتلر مطرح ميشه !
همانقدر که از " هيتلر " متنفر هستم ... بازهم او از آخوندها براي "مردم کشورش، آلمان" بهتر بود....تاريخ آلمان رو بخونيد و متوجه پيشرفت اقتصادي آلمان بعد از جنگ ميشويد ..قصد دفاع از " هيتلر " و " جنگ " نيست !! کداميک از " آخوندهای مثلا اصلاح طلب" { واژه اشتباه در توصيف طبقه مرتجع } بنفع " منا فع مردم " هرگز قدمي بر داشته اند ؟ مگر رهبر و رئيس جمهوری خندان و مثلا اصلاح طلب !!! دانشجويان رو " عوامل بيگانه" خطاب نکردند ؟


Monday, March 03, 2003


يک زنگ خطر ديکر برای ملاهای حاکم بر ايران


خاتمی به سبک "شا ه " { ملت ايران صدای انقلابتان را شنيدم } در همايشی اعلام کرد "انتخابات اخير درس هايی داشت که نگرانی ما را نسبت به آينده مطلوب انقلاب اسلامی افزون کرد." و ی همچنين گفت : "آنچه اتفاق افتاده يک زنگ خطر است" صدای زنگ نا قوس سرنگونی دولت ديکتاتوری آخوندهای رنگ و وارنگ ساليان پِيش به صد ا در آمده ولی گويا خاتمی هم مثل شاه خيلی دير صدای انقلاب نوين مردم ايرا ن را شنيده شايد هم سنگينی گوش يکی از خاصيت و مريضيها ی مشترک همه ديکتاتورها ست ... " دور نيست ، د ير نيست روز رستاخيز خلق
ا مواج دريا
رقص کنان و خرامان شور عشق ، نشاط و زند گی به پيش پای ميريختند
موج دريا بوسه بر ساحل شنی ميزد
دريا روشن بود و آسمان آ بی
من بود م و تو بودی و خنده های بی ا مان

ا مواج دريا
می خرا ميد ند ، می خروشيدند و مي پا شيد ند بر سا حل
دريا تيره شد و آ سمان نيلگون
من بود م و تو بودی نگاههای نگران

ا مواج دريا
می کوبند و ميخرا مند بروی ساحل ، دريا خشمگين و آ سمان غران
دريا طوفانی شد وآ سمان باريد
من بود م و تو بودی و چشمهای گريان
Sunday, March 02, 2003

کنارساحل روی تخته سنگی نشسته بودم و به صدای امواج درِيا که مثل يک نوع درمان روح و روانه و هميشه آرامش خاطرم بود گوش ميکردم...نميدونم چند وقت اونجا نشسته بودم و خيره شده بودم در امواج زيبا ... چه سکوتی ...چه غروری..موجهای کوچيک و بزرگ با آرامی يا از کنار هم ميگشتند و يا به نرمی در هم يکی وغرق ميشدند ....
ناگهان شنيدم صدای گريه ماهيان فراموش شده را که در اعما ق درياها محبوس هستند...

يعنی اين صدای ماهی سياهه کوچولوی خودمون هست؟
کجائی ای ماهی سياه کوچولو بيا و دوباره رهگشای خستگان زخمی شو... اينروزها بيشتر ا ز هر وقت ديگه محتاجت هستيم. بيا کمک کن به ماهيان آزاده ای که قلاب ماهيگيران بی رحم زخمی ا بدی بر پيکرشان نهاده ! بيا ای پيشاهنگ ماهيان...


چرا هميشه " نجات دهنده در گور خفته است "؟! اه ، صدای امواج دريا ديگر آرامش خاطرم نيست !


Saturday, March 01, 2003


جنگ جنگ تا پيروزی

جنگ جنگ تا پيروزی ؟!؟! اين شعار احمقانه يادتون هست ؟آخرش کي پيروز شد ؟ فقط
با يک نگاه به روزنامه های سا نسور شده ايران هم ميشه عواقب رو ديد آمار بيکاری دزدی ، فساد ، فحشا ،خودکشی ، فقر و ...فقط گوشه ای از عواقب اين جنگ بود ...
اگر جنگ شروع بشه هزاران کودک عراقی ،مردم غير نطامی ، هزاران سرباز که مطمئن هستم طرفداران صدام نيستند و.....کشته خواهند شد....مردم عراق ا ز صدام متنفر هستند اما از پرورش دهندگان صدام نيز متنفرند...چه کسی بجز دولتهای امپريا ليستی طی چند دهه اخير باعث تقويت صدام شدند ؟
بهانه های دولت آمريکا و همدستان جنگ طلب اينقد رمسخره هست که اکثر رسانه ها ناچارند که به موضوع اصلی جنگ يعنی سلطه و کنترل نظامی جهان وذخائر نفتی جهان و بطور خاص خاور ميانه و هم اکنون عراق توسط دولت آمريکا بپردازند. { لابد سپس نوبت ايران و عربستان هست } مثل اينکه جورج بوش هم شروع کرده با همون شعا ر معروف "جنگ جنگ تا پيروزی..."
اختلاف بعضی کشورهای اروپائی هر چند در اين توازن قوا بنفع مردم هست اما آ لمان و فرانسه هم بيشتر نگران منافع ا قتصادی خودشون در عرا ق هستند ...
وظيفه ما ها اين وسط چيه ؟
ماهائی که دلمون رو خوش کرديم که در قرن 21 داريم زند گی ميکنيم !!!
بايد همون پاسخ قاطعی رو که مردم ضد جنگ، هنگام تجاوز نظامی آمريکا به ويتنام دادن رو دوباره تکرار کرد
STOP THE WAR ! NO WAR !NOT IN MY NAME !