Saturday, March 08, 2003

8 March International Women's Day

See this Link for more detail on 8th Marchروز زن بر تمامی زنانی که دغدغه يک دنيای بهتر " آرامش دنيای زنانه " آنها را بر هم زده " مبارک باد " برای رسيدن به تساوی کامل حقوق زن و مرد هنوز راه بسيار درازی در پيش داريم...دوشاش دوش به پيش رويم ... " ما " پيروز ميشويم...
.سروده ای از " شير زن قهرمان " مرضيه اسکويی " بنام " افتخار " را تقديم تمامی زنان آزاديخواه جهان ميکنم