Monday, March 17, 2003

و ناگهان چه " زود " " دير" ميشود
و ميدانم که " نوروز " با هزاران نفس
- در راه است -
و دوباره " عيد "
- با رقص ماهيها -
در بهاری ديگر به کنار ما مي آيد