Monday, May 25, 2009

نمایش انتخاباتی ملاها !

اجرای اصلی سرود آفتابکاران جنگل همراه پاسخی به وقاحت مزدوران جمهوری اسلامی که این سرود را برای بازارگرمی سیرک انتخصاباتی رژیم مصادره کرده اند
و چهار سال گذشت ..باز هم بازی انتخاباتی ...من در هیجیک از بازی ها جمهوری اسلامی شرکت نمیکنم ! عروسک های کوکی که 4 سال یکبار به رنگی در میا یند و با فشار دستی هر هرزه دستی سبز پوش میشوند همگی اماده اند !