Monday, March 10, 2003بدنبال خويش ميگردم
در ازدحام شهرهای نا آشنا
در وازه های نا آشنا
در خستگی و تنهائی خانه
پوسيدگی ايام
و تاريکی شبها
در مستی و بوسه های سرد خيابانها
در دستهای غريبه ها
در انتظار يافتن تکه ای ، يادی ...
در فرياد خويش
در جستجوی خويش ميگردم
در ازدحام شهر های نا آشنا