Tuesday, June 07, 2005

آزادی اي تحول خونين ، ای انقلاب دور و نزديک

به نشانه اعتراض و برای همبستگی هر چه بيشتر با زندانيان سياسی در ايران ، روز 27 خرداد اعتصاب غذا می کنيم .
تصاويری از زندان مخوف اوين . طرح های زندانی مبارز " سودابه اردوان " . چرا 8 سال از بهترين سالهای عمر " سودابه " ها در زندانهای جمهوری اسلامی گذشت ؟

شعر " زندان فلات " از سروده های شاعر مبارز " سعيد سلطانپور " با صدای خودش. لازم به تذکر هست که اين سروده برای زندانيان سياسی در نظام ستم شاهی سروده شده بود . افسوس که نزديک به 30 سال پس از آن هنوز " درد مان " همان است . سعيد سلطانپور شاعر و مبارز و زندانی سياسی دو نظام در روز ازدواجش دستگير و در سحرگاه 31 خرداد 1360 توسط جنايتکاران اسلامی تيرباران شد .

شمع ها يمان هنوز روشن اند