Tuesday, March 06, 2007

سرکوب و دستگیری زنان ، هدیه جدید ملا ها در آستانه روز زن

فعالین جنبش زنان ایران را آزاد کنید

بازم نزدیک به روز زن هست ...بزودی 8 مارس فرامیرسه ...انگار بار گناهی که هنوز به مقصد نرسونیدم هنوز بر دوشم سنگینی میکنه ... وقتی بیش از نیمی از زنان دنیا زنان هنوز باید حسرت حقوق مساوی با مردان رو بخورند ...زنان ایرانی حتی حق انتخاب پوشش رو هم ندارند ... قانون به زنان به عنوان نصف مردان مینگرد ... قتل زنان و دختران جوان به اسم " قتل های ناموسی " و توسط مردان ؟!؟ با " غیرت " در چهار گوشه دنیا اتفاق می افته ...ادامه