Tuesday, February 06, 2007

شاهدان چشم بسته Blindfolded Witnessesزندانی ای اوج فریاد
زندانی ای هر دَم در یاد
ای که شور و عزم آهنینت
سر داده آوای آتشینت
در نگه همه گان تو همان شیری
گرچه زجور زمان تو به زنجیری
خوننین پیکار تو ، فردا از آن تو ...


منهم میدونم که دولت جمهوری اسلامی مجبور شده که تا حدی روش های سرکوب کردن رو تغییر
بده ...هنوز اعدام و شکنجه ادامه داره ... خاطرات سال 60 همیشه در همین نزدیکی هاست ...امید دارم که " فرناز ها " بتونن از فیلتریتگ عبور کنند و این فیلم رو تماشا کنند ... به نظر من دیکتاتورها برای ادامه حکومت سرکوبگرشون باید مبارزین رو زندانی ، شکنجه و تیرباران کنند ...این خاصیت مشترک تمام دیکتاتورهای دنیاست !