Monday, June 05, 2006

آهای آهای یکی بیاد از مرگ اهریمن بگه

آهای آهای یکی بیاد از مرگ اهریمن بگه
از مرگ اهریمن بد ..

گویند اهریمن بَد در داستانهای تخیلی میزیسته ! ولی مردم ایران 27 سال اهریمن های واقعی رو تحمل کرده اند … سردمدار اهریمن نان چند سال پیش به ایران برگشت و پس از کلی کُشت و کَشتار و ویرانی خودش به درک واصل شدولی تفکرش هنوز پابرجاست …

روزی داستان های واقعی و جنایت کاری های این اهرین بر همه روشن بشه زیاد دور نیست ... روزی که مادارن داغدار داستان زندگی فرزندانشان رو بازگو کنند ... فرزندانی که پدارن و مادران خود رو در زندان ها از دست دادند ... همسران جوانی که شوهران شان رو در جنگ طبلی های اهریمن از دست دادند ... دختران جوانی که فقط به خاطر اندیشه متفاوت پس از سالیان شکنجه قبل از اعدام به دستور اهریمن و توسط مردان خدا مورد تجاوز قرار گرفتند.پسران نوجوانی که با کلید بهشت و به دستور اهریمن به روی میدان ها ی مین رفتند و گوشت دَم توپ آغا زاده ها شدند ... پسران جوان و مبارزی که حتی قبل از اینکه به سن قانونی برسند به خاطر چند نشریه و اعلامیه به جوخه های دار سپرده شدند ... اهریمنی که بهشت زهرا ها را آباد کرد و در تمام کشور ایران خاوران ها ساخت ... ستم های اهریمن پایانی نداست و مدتی قبل از مرگش دستور اعدام بیش از 15 هزار زندانی سیاسی رو صادر کرد و سپس جام زهر رو نوشید !
پس از مرگ اهریمن دفتر شعری چاپ شد که به وی نسبت داده میشد ! دروغ های شاخدار اهریمن و اطرافیانش روی هیتلر رو سفید کرده ...
من به خال لب ات ای دوست گرفتار شدم !!!

آهای آهای یکی بیاد از مرگ اهریمن بگه
از مرگ اهریمن بد ..