Wednesday, April 19, 2006

برای بیژن و قهرمانان راه آزادیبه یاد بیژن جزنی و همرزمان دلاورش که به دیکتاتوری و ظلم نظام شاهنشاهی " نه " گفتند و با خون خویش با مردم در ستم پیمان بستند ... هر چند که مدتی پس از قیام سال 57 ، دیکتاتوری شاهی و تاج و تخت با دیکتاتوری اسلامی و نعلین جایگزین شد ولی عاقبت روزی آزدای بر کشور ایران سایه خواهد افکند این سیر تاریخ هست و هیچ دیکتاتوری نمی تونه جلوی مسیر تکامل رو بگیره ... در سال 58 برای مقبره تمام مبارزان شهید سنگ قبر با آرم سازمان هایی که در اون عضو بودند ساختند ولی ارتجاع حاکم حتی از سنگ قبر دگر اندیشان هم میترسید و همه را خُرد کردند ... خون های با ارزشی که نهال درخت آزدای رو بارور کرده اند روزی به ثمر خواهند نشست ... من آن روز را انتظار میکشم


زندگی نامه بیژن جزنی

اطلاعاتی در مورد قطعه 33 بهشت زهرا

ترانه سرود " پرنیان شفق " برای و به یاد بیژن