Wednesday, November 30, 2005

" مجتبی " يکی از " ما " ست ... مجتبی خود ما ست ... متحد شويم

چند سالی هست که کابوس همیشگی مرگی نا خواسته و نابرابرانه همیشه در این نزدیکی هاست ...مجتبی سمیعی نژاد هنوز در بند است ... مجتبی ها را تنهانگذاریم ... ما باید مجتبی را حمایت کنیم ... این حداقل کاری استی که میشه کرد ... لطفا اگر تا حالااین پتیشن رو امضا نکردید همین الان امضا کنید ...مطمئن باشید بی نتیجه نخواهد بود ...سایت مجتبی سمیعی نژاد را آزاد ... مجتبی را دریابیم

زندانی ای اوج فرياد... زندانی ای هر دَم در ياد