Tuesday, March 15, 2005

بهار توده ها شکُفت
خورشيد داره بيرون مياد
تو روشنای آسمون اما داره بارون مياد
به دست پرتوان خلق پرنده ها آزاد ميشن
شکوفه ها گل ميکُنن ويرونه ها آباد ميشن
اما داره بارون مياد بارون مياد بارون مياد


اتهام ارتداد به مجتبی سميعی نژاد (مديار) !!!آقای سيف زاده وکيل
مديار (مجتبی سميعی نژاد) در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا گفته است که مديار را به ارتداد متهم کرده اند. همگی حکم چنين اتهامی را می دانيم پس منتظر چه هستیم؟ می خواهیم اجازه بدهيم که رژيم قتل عام های سالهای 60 را دوباره شروع کند؟
این مساله شوخی بردارد نيست اينکه آقايان می نشينند در کانادا و حکم صادر می کنند بايد بدانند که ما همه را در اين مساله مسئول می دانيم. اين يک وظيفه انسانی است بازی و شوخی بردارد نيست حکم ارتداد برای چی برای نوشته های يک جوان پر شور که چيزی بجز آزادی و سربلندی ملتش را نمی خواهد؟؟
ادامه...
آرش سيگارچی هنوز در زندان هست ... 14 سال حکم برای نوشتن وبلاگ ...اجازه ندهيم که دوباره زندان ها از " آرش ها " و " مجتبی ها " و ...پُر شوند ... " مجتبی " يکی از " ما " ست ... مجتبی خود ما ست ... متحد شويم

لطفا پتيشن آزادی مجتبی رو امضا کنيد

بيانيه کانون وبلاگ نويسان در مورد دستگيری " مجتبی سميعی نژاد "


خنجر به قلب هر ستم فرياد کينه خواه تو
خون تن پرنده ها آئين راه تو
...
خورشيد داره بيرون مياد