Friday, October 07, 2005

نمایش فیلم "الیور تویست " در بریتانیا

از امروز نمایش فیلم " الیور تویست " در کشور انگلستان شروع میشه . در بیل بورد های تبلیغاتی ، ایستگاه های اتوبوس ، قطار زیر زمینی و ... پوستر بزرگی شروع نمایش این فیلم رو خبر میدهند. همچنین ایستگاههای تلویزیونی هم چند روزی هست که مرتب برای فیلم تبلیغ میکنند . چند روز پیش از " بارنی " ( هنرپیشه نقش الیور ) در فیلم پرسیدم از دیدن عکس خودت در حال دویدن بر روی در و دیوار شهر چه احساسی داری ؟ گفت راستش رو بگم برام عادی شده ولی هر چند وقت یکبار یکهو میبینم یکی بسیار شبیه خودم عکسش روبروم هست ! و بعد زودی به خودم میام و یادم به فیلم و خاطراتی که 6 ماه در شهر پراگ ( لوکیشن کل فیلم ) داشتم می افتم . روزنامه های معتبر انگلیسی مثل تایمز و استاندارد به این فیلم 4 و یا 5 ستاره داده اند.