Sunday, September 04, 2005

اليور تويست Oliver Twist

فيلم " اليور تويست " بر اساس داستان جاودانه " چارلز ديکنز " برای چندمين بار ساخته شده . اين بار هنرپيشه نقش " اليور تويست " پسر يکی از دوستان خيلی خوبم هست . " Barney " پسری باهوش ، شيطون و در عين حال بسيار مودب و درس خون ... " بارنی " از بين 2000 هزار کودک که تست بازيگری داده بودندانتخاب شد .پدرش "Ivan " انگليسی و مادرش "Julie " استراليائی است برادر کوچک و شيطونش "Archie " ديروز همه رو به خنده وا داشته بود. هفته پيش برای افتتاح فيلم به نيوريورک رفت و فيلم در اواخر ماه سپتامبر در اروپا نمايش داده ميشه که در مراسم افتتاحيه در شهر " پراگ " خواهد بود . من اين فيلم رو چند هفته پيش در نمايش خصوصی ديدم و تماشای فيلم روبه همه پيشنهاد میکنم .ديروز به همين مناسبت باربی کيو پارتی بود و حسابی خوش گذشت . میدونم که در اين حرفه راه درازی در پيش داره و براش آروزی موفقيت می کنم .