Friday, August 24, 2007

همیشه در سفر
آغاز راهمون رو کم و بیش همه میدونیم ... تا پایان کی و کجا باشه ... هنوز در راهم ...من در آن باغ بزرگ
که پر از خاطره بود
باغ عمرم را می گویم
گل زرد ، خاطرات تلخم را چیدم
باتلاق ته باغ
قبرستان گل زرد است امروز !