Tuesday, May 08, 2007

تلخ ولی واقعیاين مشخصات چه کشوري است :
20ميليون فقير، 7 ميليون بيكار، 4 ميليون معتاد، 300 هزار زن تن فروش ؛ 14 ميليون بيمار روانى ، 600 هزار كودك كارگر ،يك و نيم ميليون محروم از تحصيل،8 ميليون بيسواد، 180 هزار نابغه فرارى با 30 تريليون و400 ميليارد تومان خسارت ناشى از فرارمغز ها، 450 هزار تصادف در سال، 40 هزار بيمار مبتلا به ايدز ، سن بزهکاري زير 10 سال، سقف سني فحشا 14 سال، و سقف سني اعتياد 13 سال و... متاسفانه اينجا کشور ايران است ...ایران دومین تولید کنند نفت در دنیا ... کشوری با جوانترین جمعیت در دنیا ( بهتر ین سرمایه برای پیشرفت و بازسازی ) ... کشوری با قدیمی ترین منشور حقوق بشر ...کشوری با تمدن بیش از 2500 .... ایران کشور تضاد ها ...