Thursday, May 03, 2007

گریه آسمانانبوه ابرها
از کران تا کران
سقف آسمان را پوشانده اند
باران به تندی می بارد
چشم هر برگ از اشک لبریز است
باور دارم
پشت این ابرها " آفتاب " است