Monday, April 30, 2007

دوسوی زمین


در هر دوسوی زمین ، زمان میگذرد
انسان های پوک و بی اعتماد
هنوز هم له میکنند
نعره میکشند :
دختر ! نخند !!!
چند تار مو ، بهانه ای برای شقاوت
در هر دوسوی زمین ،زمان میگذرد
تو هنوز خوابی ...
با کدامین شعله جان خاموشت را بر افروزم ؟