Thursday, February 01, 2007

... Sad Days

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران