Monday, December 25, 2006

just another X-Mas

!


امسال، ایام کریسمس در کنار خانواده ، برای من در پرخوری و زیاده روی در مشروب خواری و پارتی ها خلاصه شده !