Saturday, November 11, 2006

...Bad tooth ... Pain


کی فکر میکردم یک دندون درد لعنتی اینهمه عذابم بده ؟ بالاخره بعد از کلی تلاش برای نگه داشتن اش مجبور شدم رضایت بدهم که دندونم رو بکشم ! 4 شب میشه که درست نخوابیم و به اندازه 20 سال قرص مُسکن و آرام بخش خوردم ولی بعد از حداکثر 2 ساعت اثرشون از بین میره ! جراحی دندون حتی اگه دکترش بهترین هم باشه بازم عذاب آوره ... خونریزی تمام شب و ...ناله هام ... حتی اگه تصور اینهمه درد رو میکردم یکجوری با دردهای موقت کنار می اومدم ! راستش خیلی اهل غر زدن وناله کردن نیستم ولی اینقدر بهم فشار اومده که باید یکجوری و یکجائی خودم رو تخلیه میکردم !

هرکسی هم که دوست داره اناتومی دندون رو ببینه اینهم عکس اش !