Thursday, June 15, 2006

مردم بی دفاع ...دشمن مسلح !

من هنوز هم بر این باورم که راه و روش مبارزه در ایران باید عوض بشه ... وقتی که دشمنان مردم به هرگونه سلاحی ، حتی سلاح هسته ای و شیمائی مسلح هستند ، مردم برای مبارزه جدی و سرنگونی باید مسلح شوند وگرنه همین وضع ادامه خواهد داشت ... مبارزه پارلمانی مکان و شرایط خاص خودش رو می خواهد که در ایران –اسلامی - دیکتاتوری چنین شرایطی وجود نداره ... وقتی نیمی از مردم ( زنان ) حتی حق کاندایدا شدن برای ریاست جمهوری ندارند ... وقتی برطبق قوانین رسمی کشور !!! نیمی از مردم شهروند درجه 2 و درجه 3 محسوب میشوند ...وقتی قانون اساسی کشور اینقدر ارتجاعی است ...وقتی دولت حاکم حتی به قوانین ارتجاعی خودش هم پای بند نیست و تجمع مسالمت آمیز رو به خون میکشه ...وقتی ...وقتی ... وقتی خاتمی ها پس از دهه سیاه 60 و اعدام ها و کشتار های وحشیانه توسط دولت و .... یکباره " اصلاح طلب " میشن و در 8 سال ریاست جمهوری حتی کوچکترین اشاره ای به کشتار بیش از 150000 زندانی سیاسی در طی قدرت همین حکومت نمیکنند ..وقتی در قرن 21 و در دولت مثلا " اصلاح طلب " هنوز زنان ایرانی " سنگسار " میشن ...راه دیگه ای به جز " مبارزه مسلحانه مردمی " پیش روی ملت نیست . نبرد نابرابر به پیروزی ختم نمیشه ...یکی از بهترین نوشته هائی که در حاشیه تظاهرات 22 خرداد زنان خوندم حتما بخونید و لطفن بدون تعصب بخونید !