Monday, June 12, 2006

تظاهرات مسالمت آمیز به خون کشیده شد ...

برای دختران ، زنان ، پسران ، مردان و ..تمام مبارزانی که بار د یگر فریاد برابری و آزادی رو در قلب پایتخت سرکوب شده – اسلامی فریاد کشیدند .

... هرکه در جان و دلش قطره ای خون آزادی خواهی است


عکسهای آرش تلخ ، اما گویا ترین هستند ... شرمتان باد ملاهای زن و مرد ... شرمتان باد مزدوران حقیر ...