Friday, May 26, 2006

آرامش قبل از توفان

ثقل زمین کجاست ؟
من در کجای زمین ایستاده ام ؟ *

بازهم کوی دانشگاه شلوغ شده ... وبلاگ اخبار کوی رو اینحا بخونید ... بدون همبسیتگی هرگز پیروزی ممکن نخواهد شد ... تجربه تلخ 27 سال گذشته پیش روی ماست ... از نبرد نابرابر بیزارم ...به نطر من تا هنگامی که دشمنان مردم تا چنگ و دندان مسلح هستند " مردم " نیز باید اسلحه به دوش بکشند و این تنها راه " پیرزوی " بر استبداد هست ...تاریخ ملت ها بارها و بارها این رو ثابت کرده ...

* شعر از "خسرو گلسرخی "