Tuesday, May 23, 2006

میل پروازدَر رویاها و خواب هایم
با دَستان باز
بر فراز آسمان ها "پرواز " میکنم

در بیداری
سالهاست
حَسرت پرواز بر دلم مانده !