Tuesday, May 09, 2006

نمی توانم زیبا نباشم

نمی توانم زیبا نباشم
عشوه ئی نباشم در تجلی یِ جاودانه .
...
زهری بی پاد زَهرم در معرضِ تو .
...
جهان اگر زیباست
مجیز ِ حضور ِ مرا میگوید .-
ابله مردا
عدوی ِ تونیستم من
انکارِ تواَم .

قسمتهائی از شعر" نمی توانم زیبا نباشم " از " شاملو " من این شعر بالا رو تقدیم میکنم به مبارزی که در سخت ترین شرایط زندانهای جمهوری اسلامی هنوز مردانه مقاومت میکند و برای عقیده اش جان میدهد ... تنها فکر کردن به زندانی بودن نزد خادمان خدا ! در جمهوری اسلامی کافی است تا تمام کابوس های شبانه سالیان دور رو برایم زنده کنه !

بازهم داستان تلخ و تکراری " اعدام " ...چوبه های دار و اعدام از نخستین روزهای به قدرت رسیدن آخوندها برپاگَشت ...این واقعیت تلخ هنوز بعد از 27 سال ادامه داره ... چندی پیش " حجت زمانی " اعدام شد و حالا نویت به اعدام " فیض مهدوی دلاوری " رسیده ! حکومتهای دیکتاتور همیشه صفات مشترکی دارند صرفنظر از ظاهر و ادا اطوارهائی که برای مردم فریبکار ی مردم در میاورند در باطن همیشه با شیوه های تقریبا شبیه هم به سرکوب مردم میپردازند ... بیائید به نام انسانیت و برای دفاع از حقوق انسان ها با هر عقیده ومرامی به حکم قتل " مجاهد خلق فیض مهدوی دلاوری " اعتراض کنیم کمتر از 1 هفته به اعدام وی مانده ..بیائید تا با حداقل امضا کردن نامه ای اعتراضی و فرستادن برای مراجع بین اللملی افکار عمومی و جهانی رو به این جنایات جلب کنیم ... حکم اعدام در قرن 21 برای داشتن اندیشه ای متفاوت ... !
گل کوی عزیز بطور کامل در این مورد نوشته ...