Monday, May 08, 2006

رنگین کمان


آسمان ،
گاهی بهت حسودی میکنم
ابری میشوی و می باری بر سَر و روی جهان
خالی میشوی
و دوباره صاف و آفتابی
با رنگین کمانی که از مردم دلبری کند
من اما
سال هاست که می بارَم
هنوز خالی نشده اَم !
از آفتاب هم خبری نیست !
چه رسد به رنگین کمان !