Thursday, April 20, 2006

گردش روزگار


طول و عرض جغرافیائی مرزها نگرانم میکنند
پروانه ای تمام راه همسفرم بود
چند ثانیه قبل از مقصد
بال هایش خشک شدند
می چرخم
می چرخیم
دور می زنیم
بالا ، پایین می پَریم
و باز به این کهنه جهان باز می گردیم !
تکرار لعنتی
" پیروزمندانه " مغلوبی " ما " را جشن می گیرد !

می چرخم و می چرخیم ...