Monday, March 27, 2006

Tomorrow is another Day

فردا بهتر از امروز خواهد بود ... در تَه قلبم امید و ایمان دارم که بهتر خواهد شد