Sunday, March 19, 2006

بُگذر از من

" تو " در " من " مُرده ای
هیچ گوشه ی قلبم جائی برایت نیست
بُگذر
همانطور که من گذشتم
آسون نیست
میدانم
یاد بگیر که بگذری و بروی
دنیا هرگز در یک " نفر " خلاصه نمیشود
کاش می فهمیدی !