Friday, March 03, 2006

آیه های زمینی

دیگر کسی به عشق نیندیشید
دیگر کسی به فتح نیندیشید
و هیچکس
دیگر به هیچ چیز نیندیشید


تصاویری از اعدام در ملا عام دیروز ، در خیابانی در شهر اهواز – ایران !همیشه در مراسم اعدام
وقتی طناب دار
چشمان پُر تشنج محکومی را
از کاسه با فشار به بیرون میریخت
آنها به خود فرو میرفتند
و از تصور شهوتناکی
اعصاب پیر و خسته شان تیر میکشید

اما همیشه در حواشی میدان ها
این جانیان کوچک را میدیدی
که ایستاده اند
و خیره گشته اند
به ریزش مداوم فواره های آب

قسمت هایئ از شعر " آیه های زمینی " سروده شاعر محبوبم " فروغ فرخزاد "