Wednesday, February 22, 2006

Nothing is Sacred

گویند کَسان بهشت با حور خوش است
من میگویم که آب انگور خوش است
این نقدر بگیر و دست از آن نسیه بدار
کآواز دُهل شنیدن از دور خوش است
" رباعیات خیام "

برای من هیچ و هیچ چیزی " مقدس " نیست ...نه دین و نه هیچ مزخرفی دیگه ای در همین حد و حدود ! شاید وقتی حال جسمی ام کمی بهتر شد حوصله کردم و مطلبی در این مورد نوشتم . این نوشته خطاب به اون چند بیمار مذهبی است که دائم برایم ای میل می فرستند ! بهشت و جهنم خیالی ارزونی خودتون با 124 هزار امام و پیغمبرتون خوش باشین ..بگذارید من برم جهنم ! اگه قراره خمینی ، خامنه ای ، خاتمی و احمدی نژاد ها برن " بهشت " من هزار بار ترجیح میدم برم " جهنم " پیش خوانندگان و هنرمندان مورد علاقه ام ! بیماران فکری عزیز ! همین دلسوزی هاتون من رو کُشته ! آرزو میکنم خدای تان کمی عقل به شما ارزانی دارد !