Tuesday, February 28, 2006

جاده های موازیتو هنوز هم نشناخته ای مرا !
به جاده ای که از آن گذشته ام
هرگز بر نمیگردم
دریچه ها را هم بسته ام
فقط برای اطمینان

باران بارید و بارید
و خاطراتَت را هم شُست و بُرد
می فهمی ؟
گذشته ام !