Thursday, January 19, 2006

پرواز

نیمه شبان
برفراز آسمان
-کمی مَست و کمی هُشیار –
سایه ها را دیدم
از لابلای سایه ها و تاریکی ها ، گذشتم
به خورشید رسیدم
در خواب و بیداری و مَستی
چه زود صبح ميشود !