Tuesday, January 17, 2006

انتظار

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد *
دقیقه ها و ساعتها و روزها به کندی سپری میشن ... در این گوشه از دنیا عقربه زمان قصد حرکت کردن نداره ! همین سکون و عدم تحرک من رو به وحشت انداخته ..تمام دنیا رو از پشت پنجره کوچک شیشه ای تماشا کردن ...چشم های نگران ..لحظه های اظطراب و التهاب ...سکوت و ..دزدیذن نگاه های مضطرب ... هنوز هم " سکوت سرشار از نا گفته هاست "** دقیقه ها و ساعتها و روزها به کندی سپری میشن ...سهراب سپهری *
احمد شاملو **