Monday, January 16, 2006

می گریزم

بگذر از من ...از تو گذشتم ... ... به دستت افتادم ...پَر پَر گشتم ... اشکی بودم درون بهر غم، چو قطره باران گوهر گشتم ، گوهر گشتم ... به حال خود بگذارم ..به حال خود بگذارم ...برو برو ... می گریزم ..می گریزم ..اشک حسرت از چه ریزم ...برو برو کز دام اَت جستم گشوده پَر از دام اَت جستم ... یاد از تو دگر نکنم، نکنم ...سوی تو نظر نکنم ، نکنم ... تو را رها کردم با دگران ... گذشتم از تو چون رهگذران !

ترانه " می گریزم " با صدای جادوئی مرضیه