Wednesday, December 21, 2005

شب یلدا


هر چه از روشنی و سرخی داریم، بر داریم
در کنار هم بنشینیم و بگذرا یم
که دوستی ها
سری باشند در برابر تاریکی ها
بنشینیم و شاد باشیم ، بگوییم و بخندیم
وبگذاریم هر چه تاریکی است
هر چه سرما و خستگی است
تا سحر از وجودمان رخت بربندد
تا صبح شب یلدا بیداری را پاس بداریم
و سرخی انار را اسلحه ای سازیم
برای نبرد با ظلمت
تا صبح راهی دراز است


"علی ظهوری"