Tuesday, December 13, 2005

برای ماندن

هنوز هم
ما می آییم ومی رویم
اینهمه تلاش برای بودن !
برای شنیده شدن
برای ماندن !
افسوس
که لجبازی و خودخواهی نهفته مان
هنوز هم
بعد از قرن های متوالی
رای مثبت به تولد کودکان فردا می دهد !
ما چه کردیم برای کودکان فردا ؟
بجز ... و...و...و مقداری خودخواهی !
ما هنوز در تعریف خود دَر جا میزنیم !
"چراغ های رابطه " چرا خاموش شدند ؟
می آییم ومی رویم
برای شنیده شدن
برای ماندن !
بیچاره کودکان فردا !
که سرنوشت شان را ما رقم میزنیم !