Saturday, November 19, 2005

خون ارغوان ها


قفس را بسوزان
رها کن پرندگان را
بشارت دهندگان را


که لبخند آزادی خوشه شادی با سحر بروید
سرود ستاره را موج چشمه با آهوان بگوید


برای دوست عزیزی که مینویسد : چشمان من اما... آرزوی دیدار... وطنی دارند که مجتبی سمیعی نژاد اش در گوشه زندان نپوسد... که مرگ حرف اول را در آن نزند!