Friday, November 11, 2005

اعتراض به سانسور و فیلترینگ اینترنت در ایرانباید همه با هم متحد شویم . سانسور و فیلترینگ اینترنت با هر اسم و بهانه ای محکوم است