Wednesday, October 05, 2005

FREE LIKE a BIRD 2


پشت دریا شهری است .. که تمام امید ها و آرزو ها ...و ... و ...نا شناخته ها رو بغل کرده ..پشت دریاها شهری است ، که آرزوی دیدارش هنوز در دلم هست ... پرواز بر فراز دریا ها ، کوهها و صحرا ها هنوز بزرگترین خوابهای من هستند ...شادی پرواز مثل حسرتی لذت بخش همیشه روبروی مَنه ...