Monday, October 17, 2005

بَم ...سونامی ...کاترینا ...کشمیر...

راه طولانيست

فرياد ها بی صدایند
فاصله ها زيادتر شدن
دِل این مردم ساده
سنگی و تیره شده

در بَستر زمان
چه زود
و
چه تلخ
فراموش شدیم !
چه زودتر
فراموش کردیم !

که روزی قلب ها ئی فقط برای " عشق " می طپید
" زمان " ، ستم گر بی رحم و بی تحمل

همه
چه زود
فراموش کردیم !
قلب هائی که حتی فرصتی برای " عاشق " شدن نیافتند
هنوز
فرياد ها بی صدایند