Friday, October 14, 2005

در پائیز ، طبیعت دگر بار"باغ " ها را " فتح "میکند


فتح باغ

آن کلاغی که پَرید
از فراز سَر ما
و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد
و صدایش همچون نيزه کوتاهی، پهنای افق را پیمود
خبر ما را با خود خواهد بُرد به شهر
...

فروغ فرخزاد