Monday, September 26, 2005

بزرگداشت فاجعه ملی کشتار سال 67 در لندن

17 سال گذشت ...17 سال از تابستانی که رژیم درمانده جمهوری اسلامی از روی ناچاری و ضعيف بودن دست به کشتار بزرگی زد گذشت ..کُشتار زندانيانی سياسی در تابستون سال 67 به دستور شخص خمينی بود . دیروز سالگردی در لندن برگذار شد ... فرخنده " زندانی سیاسی سابق " از 7 سال اسارت ، غم ها ، تابوت ها ، شکنجه ها و ... البته لحظات شاد در کنار دوستان و هم رزمان بودن ... زندگی کم تحرک درون سلول تاریک که با نور آفتاب هم میشد دوستی برقرار کرد ... فرحنده نشان داد که با قلبی مال آمال ازعشق به آرمان هايش ، حتی در محيط سردو بی روح سلول انفرادی هم میشه شاد بود...دوست شدن با مورچه ها و صدای بال پرنده ای که در نزدیکی ها پرواز میکرد... نيما با گيتارش به ياد شهدای اعدامی و همه مبارزان سرود " رود " رو اجرا کرد که حاضران با وی همراهی کردند ..تا هنگاميکه حتی جوانانی که ساليان پس از روی کار امدن رژيم اسلامی متولد شده اند با آنان سَر ستيز دارند آینده ای برای ملا ها در ایران وجود نداره .

اولين کلنگ گلزار خاوران