Tuesday, August 16, 2005

رئيس جمهور مجبوب !!!

مهمونی پيک نيک شنبه شب با حضور کلی از چهره های سرشناس هنری انگليس ... رفتن به پارک و تماشای اُپرای زيبای " Barbara Bonney " ...بارون خوردن فراوان ! ... برگشتن به خونه "Mike " و ادامه مهمونی تا 8 صبح ... يکی از مهمون ها که خبر نگاری امريکائی است و حدود 2 سال پيش به ايران رفته از ايران برامون تعريف میکنه ... از خوشگلی بی اندازه " پرشين گرل ها " از حجاب اجباری ... از بوی سيگار های حشيی توی پارک ها و ميدونهای تهران ... از مصرف شديد اوپيوم ( ترياک ) ... از دختران فراری که بی هدف در خيابون ها پرسه می زنند ... از تعداد بسيار زياد تقاضای ازدواج به وی! خبرنگاری که توسط اکيپ سازمان ملل به ايران رفته و کلی داستان های وحشتناک ولی واقعی برای تعریف کردن داره ... بالاخره از خاتمی شياد که در مقابل سوالات مهم خبر نگاران فقط میگه : کشور ما اسلامی است و اسلام قوانين خودش رو داره ... خانم ديگه ای که 4 سال پيش برای تهيه فيلم تاريخی و تقريبا مستند به اصفهان ، شيراز ، کرمان و تهران رفته از تجارب " زن " یودن در ايران تعريف میکنه ... از برخورد های تحقير آميز مقامات دولتی و مهربانی بسيار زياد مردم عادی ... اون خانم هنوز نمیتونه باورکنه که شخصی مثل " احمدی نژاد " در ايران به قدرت برسه ... مجبور م توضيحاتی در حد سوادم بدم ..وقتی متوجه ميشن من ريشه ايرونی دارم کلی سئوال به سرم ميريزه ! البته بزودی متوجه ميشن که منهم مثل اونها از اينهمه تغييرات کمی شوکه هستم ... ولی مگر از سيستم سرکوب 26 ساله انتظار بهتر از اين هم داريم ؟ ..تمام مسائل به يک طرف ... شکل و شمايل " رييس جمهور " ميمون نشان ( بيچاره ميمون) و بد لباس و آدم آدمکش ، فناتيک مذهبی ، گروگانگير ، مامور تير خلاص به زندانيان سياسی و معرفی کابينه سراسر پاسدار و ... تا مدتها بحث جالبی رو مطرح می کنه ! برحلاق دوستانی که به اين ملا ها رای دادند و با رای به هر شخصی باعث ادامه حکومت ننگين جمهوری اسلامی شدند من معتقدم که "آبروی حکومت ايران و ايرانیان وابسته به حکومت در جهان 26 ساله که رفته " و در زمان سيد خندان هم وضع بهتر نبود ..همانطور که رژيم سرگوبگر خمينی ادامه رژيم چباول ستم شاهی بود ، احمدی نژاد ها هم ادامه خامنه ای ،رفسنجانی و خاتمی ها هستند .