Monday, June 20, 2005

غروبی زيبا...چشمانی مغروردر کنار دريا
بازتابِ نورهای ارغوانی غروب خورشيد
در چشمان ات رنگ ديگری دارند
دريا از نگاهت ، به روی موجهای آرام مَست گشته
می دانم که غرور زيبائی در چشمانت بَرق ميزند
دريا ، بوی نگاهت را برايم آورده
نگاهی که هميشه در همين نزديکی هاست!