Thursday, June 16, 2005

م ن " ر ا ی " ن م ی دَ م
تحريم انتصابات فرمايشی تنها راه نجات ايران


ما با رای خود بر این جنايات مهر تاييد نمی‌زنيم


آهنگی شاد و بسيار زيبا برای تحريم انتخابات ملا ها و و لايت فقيه به نام " رای نمی دَم " رو حتما گوش کنيد