Friday, June 17, 2005

اعتصاب غذای 1 روزهاعتصاب غذا برای همدلی با زندانيان سياسی در ايران و تمامی زندانيانی سياسی اعدام و تير باران شده در اين 26 سال سياه اخير در ايران