Monday, March 14, 2005

St. Patrick’s Day Festival

فستيوال St. Patrick’s Day ديروز شروع شد .برای خوندن تاريخچه اين روز تقريبا مذهبی ايرلندی به اينجا برويد...همه ساله روز 17 ماه مارس ايرلندی ها اين رو روز جشن می گيرند ...خوشبختانه مثل اکثر مراسم های مسيحی ها امروزه فقط جشن و پارتی از اين روزها به ياد مردم مونده و کسی به بار مذهبی اين روزها از قبيل کريسمس و ... اهميتی نمی ده ... ديروز از طرف شهردار لندن ، و با کمک جامعه ايرلندی مقيم لندن کنسرت بزرگی در بزرگترين ميدون لندن برگذار شد ... گروههای پاپ ايرلندی چندين ساعت کنسرت برگذار کردند ...خانواده ها با کوچکتر ها اومده بودند ... هوای سرد همه رو به رقص و پايکوبی واداشته بود ... ايرلندی ها هم با پوشيدن لباسها و کلاههای سبز رنگ و ...شادی و پايکوبی بيشتری می کردند ... ديروز فواره های بزرگ ميدون همگی به رنگ سبز بودند ! روز اصلی " St. Patrick’s Day " پنجشنبه 17 ماه مارس هست همه بار ها و پاپ های ايرلندی اون شب موزيک زنده دارند و حتما منهم خواهم رفت ... به نظر من در اين دنيای خشن ، هر بهانه ای برای شادی بايد جشن گرفته بشه !