Tuesday, March 08, 2005

8th March International Women's day

آن دُور ، دُور ها
آن سالها
زنان در سرخی روز نشستند
مردان غروب و شب را پاس داشتند
زنان تخم " عشق و شادی " کاشتند
مردان , با اخم و خشونت ، حکمِ بايد و نبايد " صادر " کردند

سنگ ها ر ا دور اندازيم
فاصله ها را بر داريم
کينه هامان را دَفن کنيم

سالها " لِه مان " کردند
سالها " جدا " ي مان کردند
سالها" شکستن " ما را نگاه کردند

تلنگری بايد
تا دوباره " يکی " شويم
دوشا دوش هم
بجنگيم
همپای هم
بر قصيم
دست در دست هم
بنوشيم
و برای هم
بمانيم

اينک روزی ديگر است و دستهايمان " با هم "
" روز جهانی زن " را جشن بگيريم " باهم "روز زن بر تمامی زنان و مردانی که آگاهانه در راه آزادی خويش قدم برداشته اند مبارک باد . باشد تا با مبارزه دوشادوش زنان و مردان آگاه برای رسيدن به تساوی حقوق انسانها در تمامی عرصه های زندگی ، جهانی بهتر بسازیم. دنيائی بهتر امکان پذير است